Optimalizácia rozvozov a zvozov

Optimalizácia rozvozov a zvozov

Predstavujeme Vám optimalizačný nástroj, ktorý používateľom umožňuje vytvoriť efektívny plán dopravy na základe zákazníckych objednávok, rešpektujúce prepravné a zákaznícke obmedzenia, maximalizujúce využitie vozového parku a minimalizujúce prepravné náklady. Nasadenie systému má zmysel ako v prevádzkach s tromi, tak aj tromi stovkami vozidlami.

Optimalizace rozvozů

Je dokázané, že použitím systému je dosiahnuté:

  • Zníženie prepravných nákladov typicky o 10-20%.
  • Zrýchlenie prípravy plánu dopravy.
  • Zlepšenie zákazníckeho servisu.
  • Jednoduchého odhadu vplyvu zmeny štruktúry vozového parku.

Typické obmedzenia, ktoré možno zohľadniť vo vytváranom pláne:

  • Časové okná zákazníkov
  • Hmotnostné obmedzenie
  • Obmedzenie na určitý typ vozidla
  • Časová dostupnosť vozidiel
  • Kapacita nakládky
  • Rôzna prejazdnosť ciest pre rôzne typy vozidiel

Systém je prevádzkovaný na výkonných serveroch dostupných cez internet, jeho používanie je možné začať takmer okamžite. Zákaznícke objednávky sú do systému zadávané buď manuálne, alebo automaticky z ERP systému prostredníctvom interface. Tento interface je samozrejme nutné najskôr v spolupráci s klientom vytvoriť. Pri optimalizácii sú využívané digitálne mapy obsahujúce informácie o mýtnych poplatkoch, prejazdnostiach a rýchlostiach úsekov pre rôzne typy vozidiel a pod. Po príprave plánu je možné vytlačiť vodičom prehľadné itineráre alebo zaslať rozvozové/zvozové trasy vodičovi priamo do vozidla do Mobilná aplikácia WD Fleet .

Mobilní aplikace WD Fleet

Výhodou je možnosť spresňovania budúcich plánov rozvozu/zvozu na základe porovnania pôvodných trás s reálnym priebehom. Možno tak napríklad zistiť skutočnú pozíciu vykládky/nakládky oproti evidovanej adrese, ďalej potom upresniť časovú náročnosť, teda že niektoré zastávky sa darí odbaviť rýchlejšie a niektoré pomalšie. Prípadne porovnaním plánu s reálnym priebehom rozvozu/zvozu možno odhaliť nenavštívené zastávky alebo tie, ktoré boli nad rámec pôvodného plánu. To všetko vedie k efektívnejšiemu fungovaniu celej firemnej flotily.

Optimalizace rozvozů